معرفی خانه نشریات دانشجویی

نشریات دانشگاهی به‌عنوان تریبونی برای بیان عقاید و آراء دانشجویان و بلندگویی برای بیان مسائل و مشکلات درون دانشگاهی و درسطحی وسیع‌تر و در جامعه مطرح هستند. انتشار یک نشریه دانشگاهی در حقیقت زمینه مناسبی برای ابراز وجود یک دانشگاه است و رسالت اصلی این نشریات روی آوردن به ترویج عقلانیت، هدایت و راهنمایی برای از بین بردن مشکلات و استفاده از عقل جمعی است. این نوع فعالیت یک نوع فعالیت فراتشکلی محسوب می‌شود. کاری گروهی است که بیشتر دانشجویان فعال به نوعی با آن در ارتباط هستند از این‌رو فعالیت نشریات باید به‌گونه‌ای تسهیل شود که به عنوان ابزار تعالی فرهنگی در دانشگاه عمل کند.

ادامه ...

 

- صفحه نشریات دانشگاهی؛

  شیوه نامه اجرایی، درخواست مجوز، درخواست تغییرات، استعلام آموزشی، فهرست نشریات دانشگاهی

- فرم درخواست ایجاد سامانه برای نشریه دانشجویی

- فرم درخواست چاپ نشریات دانشجویی

- فرم پرسشنامه ارزیابی میزان رضایتمندی از چاپ نشریات دانشجویی

- راهنمای مدیر سامانه؛ تنظیمات مجله

 

گروه تلگرامی مدیران مسئول نشریات دانشجویی 

 


فهرست نشریات