تماس با ما

تهران - انقلاب - خیابان ۱۶ آذر - اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران - باشگاه دانشجویان - خانه نشریات دانشگاه تهران

تلفن: ۶۶۴۸۱۶۱۵

دورنگار: ۶۶۴۹۵۳۴۳

پست الکترونیک: studentpress@ut.ac.ir